ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з ремонту та обслуговування

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Публічна оферта (далі Оферта) – публічна пропозиція, тобто пропозиція укласти договір на заздалегідь визначених умовах. Процес переговорів та досягнення домовленостей щодо умов не відбувається.

Завантажити весь документ

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець (ФОП) Музичук Юрій Віталійович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку, (надалі – Виконавець,), з одного боку, і будь-яка особа, яка замовляє послуги по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін. (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг з ремонту та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовник приймає умови цього Договору про нижченаведене (шляхом підпису квитанції про надходження в ремонт).

1.1. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання послуг по ремонту комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін., зразок якого розміщений на Веб-сайті: https://kpi-service.com

1.2. Момент укладення Договору – момент передачі Замовником Виконавцю комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін., передбачених Договором (шляхом підпису квитанції про надходження в ремонт).

1.3. «Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері надання робіт по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін.,), які надаються Виконавцем.

1.4. «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://kpi-service.com та акцептувала даний Договір.

1.5. Акцепт – повна й безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених Договором.

1.6. Обробка персональних даних – збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення тощо, відомостей про фізичну особу за метою виконання умов Договору.  

2.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.3. Договір укладається шляхом передачі Замовником Виконавцеві комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін., без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

2.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін., а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги, у строки визначені цим Договором.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення ремонту та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін., у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору у строки та на умовах даного договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://kpi-service.com.

4.2. Виконавець має право:

 • самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору;
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 • в односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов надання послуг шляхом розміщення на Веб-сайті https://kpi-service.com;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.1. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення у строки на умовах цього Договору;
 • забрати замовлення у встановленні Договором строки;
 • ознайомитись з інформацією про Послуги, які надає Виконавець.

5.2. Замовник має право:

 • отримувати від Виконавця інформацію про стан та результати надання послуг за цим Договором;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

Невитребуване замовлення:

6.1. з метою покриття або зменшення витрат Виконавця, пов’язаних із наданням послуг по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін., щодо невитребуваних замовлень, Виконавець має право розпорядитися такими невитребуваними замовленням на власний розсуд (реалізувати, утилізувати тощо). 

6.2 невитребуване замовлення зберігається у Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня повідомлення Виконавцем Клієнта про отримання замовлення шляхом СМС повідомлення.

6.3 у випадку порушення Клієнтом строків отримати замовлення протягом 10 (десяти) робочих днів він сплачує на користь виконавця пеню в розмірі 10 гривень за кожен день прострочення.

6.4 Якщо понад 90 днів Замовник не забирає пристрій, Виконавець утилізує або реалізує пристрій з метою відшкодування витрат. По закінченню 90 днів претензії по пристрою не приймаються. Термін може бути продовжений за письмовою заявою Замовника та передоплатою за такий термін зберігання.

6.5 Для розпорядження невитребуваним замовленням, Виконавець за необхідності, має право на власний розсуд залучити інших суб’єктів господарювання.

6.6 Кошти отримані від продажу невитребуваного замовлення розподіляються наступним чином: у першу чергу, оплачуються послуги суб’єктів господарювання залучених Виконавцем для розпорядження невитребуваним замовленням, у другу чергу – податки, які виникають у Виконавця у зв’язку розпорядженням невитребуваним замовленням, у третю чергу відшкодовується вартість послуг Виконавця наданих Замовнику, але останніми не оплачені (у тому числі вартість зберігання). Залишок коштів підлягає перерахуванню: Замовнику, зазначеному в квитанції про надходження в ремонт – у разі оплати ним вартості замовлених ним послуг. Кошти перераховуються за заявою Замовника в разі надання ним документів про сплату вартості замовлених ним послуг. У випадку якщо чинне законодавство України зобов’язує Виконавця виступати податковим агентом Замовника, Виконавець нараховує та утримує відповідні податки за рахунок коштів, що підлягають виплаті такому Замовнику.

6.7 Якщо протягом трьох років з дати продажу невитребуваного замовлення від Замовника не надійшла заява про виплату таких коштів (оплата, пеня), заборгованість перед Замовником вважається безнадійною, та врегульовується відповідно до норм чинного законодавства України. 

7.1. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.2. Оплата Замовником визначених цим Договором послуг здійснюється на підставі попередньої домовленості. При чому, вартість послуг погоджується із Замовником до початку надання послуг з ремонту техніки.

7.3. Оплата послуг здійснюється в безготівковому чи готівковому порядку. У випадку безготівкового розрахунку – шляхом перерахування Замовником відповідних сум коштів на банківський рахунок Виконавця.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, у випадку безготівкового розрахунку, або фактична передача грошових коштів менеджеру.

7.5. Розрахунки по цьому Договору проводяться тільки за фактично надані послуги.

7.6. В разі втрати квитанції, техніка видається лише за наявності паспорта та його пред’явлення менеджеру.  

8.1. Правила надання та отримання Послуг, зазначені на Квитанції про надходження в ремонт, є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору, Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику рахунок та квитанцію про оплату Послуг.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

8.4. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку. 

9.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

9.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

9.3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс–мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово промисловими палатами.

10.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.

10.2. Договір набуває чинності з моменту підписання даного Договору шляхом підпису Квитанції про надходження в ремонт, передачі Замовником замовлення по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної та оргтехніки, електронних та мобільних пристроїв та ін. та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10.3. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною. 

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

12.1. Виконавець є платником Єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

12.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 

ФОП Музичук Юрій Віталійович

ЄДРПОУ 3185920399,

Р/р UA353034400000026004055500782
в ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”,М.ЛУЦЬК МФО 303440,

номер свідоцтва 147/29-007

Є платником єдиного податку

Адреса м.Володимир-Волинський, вул.Сагайдачного, 1

тел. +380737375930